Deelname

Wie kan deelnemen?
Alle inwoners van de gemeente Dongen (vanaf de leeftijd van 13 jaar) kunnen deelnemen aan het Inwonerpanel. Selectie gebeurt door Dongen op basis van professionele criteria. Dit is noodzakelijk om er zorg voor te dragen dat de uitkomst van het onderzoek representatief is in relatie tot het onderwerp. Uitnodiging voor het panel gebeurt door middel van een persoonlijke brief. Deelname aan het onderzoek is digitaal; Dongen stuurt vooraf een email.

Om de representativiteit te waarborgen, heeft Dongen controlemiddelen ingebouwd. Bij de presentatie van de uitkomst van het onderzoek wordt duidelijk aangegeven:
- Hoeveel geselecteerden daadwerkelijk hebben deelgenomen aan het onderzoek.
- Hoeveel deelnemers zich spontaan hebben aangemeld en bijvoorbeeld op de code van iemand anders de vragenlijst hebben ingevuld. Deze reacties worden buiten het officiële onderzoek gehouden, om reden van representativiteit. 

Dongen en de gemeente Dongen willen graag iedereen in de gemeente Dongen in de gelegenheid stellen om mee te doen. Behalve het besloten panel, is het streven om op korte termijn ook een open panel in het leven te roepen. Hiervoor kan iedereen zich vrij aanmelden. Via www.dongen.nl en de gemeentelijke Informatiekrant wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt vanaf wanneer dit mogelijk is.

Wat houdt deelname in?
Als deelnemer aan Inwonerpanel Dongen wordt u regelmatig benaderd om mee te werken aan onderzoeken. Per onderzoek kost u dit gemiddeld vijf tot tien minuten. De onderzoeken vinden plaats via internet. Bij bepaalde onderzoeken is het mogelijk dat u wordt uitgenodigd voor een interview of groepsdiscussie. De onderzoeksonderwerpen variëren per keer. Tot slot kunt u per onderzoek zelf bepalen of u wilt deelnemen.

Terugkoppeling onderzoeksresultaten
Als deelnemer van Inwonerpanel Dongen ontvangt u na afloop van een onderzoek altijd een terugkoppeling van de onderzoeksresultaten. Deze terugkoppeling geeft u inzicht in de meningen over de verschillende onderzoeksonderwerpen. Ook geven wij aan welke aandachtspunten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en hoe wij deze gaan toepassen in onze dagelijkse en toekomstige werkzaamheden.